Publisher Rates

Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Greenland $10,0000 $10,0000
Iceland $8,0000 $8,0000
Sweden $7,0000 $7,0000
Denmark $6,0000 $6,0000
Canada $6,0000 $6,0000
United Kingdom $6,0000 $6,0000
United States $5,0000 $5,0000
New Zealand $5,0000 $5,0000
Germany $4,5000 $4,5000
United Arab Emirates $4,3000 $4,3000
Saudi Arabia $4,0000 $4,0000
Italy $4,0000 $4,0000
Spain $4,0000 $4,0000
France $3,5000 $3,5000
Australia $3,5000 $3,5000
Mexico $3,3000 $3,3000
Egypt $3,2500 $3,2500
Brazil $3,1000 $3,1000
Algeria $3,0000 $3,0000
Morocco $3,0000 $3,0000
Tunisia $3,0000 $3,0000
Vietnam $3,0000 $3,0000
India $2,5000 $2,5000
Philippines $2,0000 $2,0000
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $2,0000 $2,0000
Indonesia $2,0000 $2,0000

Lượt xem được tính: 1 view / 1 địa chỉ IP / 24 giờ (1 view / ip / ngày)

Đổi đô la:  1 đô la = 21.000đ